Lenka Ďurišová – cestovná agentúra LAGÚNA, sídlo: SNP 1482/138, 017 07 Považská Bystrica, prevádzka: Sládkovičova 887/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50034987, DIČ: 1047955095, zapísaná na OU Považská Bystrica, č. živn. reg. 330-22560

Reklamáciu k Vášmu zájazdu je potrebné zaslať písomne, prípadne pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK, fotografie, a pod. Všetko je nutné zaslať doporučene organizátorovi zájazdu, ktorého presný názov a adresa sú uvedené v cestovnej zmluve.

Lenka Ďurišová – cestovná agentúra LAGÚNA je agentúra, t. z., že podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou (organizátorom zájazdu) a taktiež nie je oprávnená v ich mene riešiť reklamácie.

 1. Zodpovednosť CK.
  Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. CK zodpovedá bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené cestovnou kanceláriou alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu. Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovanými inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela, či u iných organizácii. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo iný darček zdarma.
 2. Právna úprava.
  Zodpovednosť cestovnej agentúry sa riadi Zákonom 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a agentúr, Zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Lehota na podanie reklamácie.
  Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak nárok na reklamáciu zaniká.
 4. Spôsob reklamácie.
  Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie a to písomne prípadne ústne. O ústnom podaní reklamácie bude delegátom spísaný reklamačný protokol, v ktorom musí byť uvedené meno a priezvisko zákazníka, špecifiká zájazdu, názov ubytovacieho zariadenia a popis reklamácie. Reklamačný protokol musí byť podpísaný zákazníkom a delegátom CK. V prípade, že reklamácia nebude vyriešená na mieste, je potrebné uplatniť reklamáciu i písomne a to doporučenou zásielkou na poštovú adresu organizátora zájazdu.
 5. Náležitosti reklamácie.
  Reklamácia musí obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli chybne poskytnuté, alebo neboli poskytnuté vôbec.
  • číslo cestovnej zmluvy, dátum a miesto uzatvorenia cestovnej zmluvy, názov CK, ktorá bola organizátorom zájazdu, názov cestovnej kancelárie alebo agentúry, kde bola cestovná zmluva uzatvorená.
  • podrobný popis chybnej alebo neposkytnutej zaplatenej služby
  • navrhovaný spôsob náhrady škody
  • reklamačný protokol z miesta pobytu, podpísaný zákazníkom a delegátom, prípadne fotodokumentácia
 6. Povinnosti zákazníka.
  Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce skutočný stav.
 7. Náležitosti reklamácie.
  Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. CK zodpovedá bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené cestovnou kanceláriou alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu. Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovanými inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela, či u iných organizácii. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo iný darček zdarma.
 8. Lehoty pre vybavenie reklamácie.
  V prípade, že reklamácia je uplatňovaná v mieste pobytu, delegát je oprávnený o reklamácii rozhodnúť a vyriešiť ju k obojstrannej spokojnosti. V prípade, že reklamácia je uplatňovaná až po návrate z dovolenky, reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zákazník s organizátorom zájazdu nedohodne inak.
 9. Reklamačné poriadky.
  Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnej kancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.
 10. Účinnosť reklamačného poriadku.
  Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.11.2015

 

AKCIOVÁ PONUKA

Karta EURO<26  Viac info

 • Kontakt +

  +421 915 611270

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Kontaktný formulár

 • Adresa +

  CA Laguna
  Sládkovičova 887/1
  017 01 Považská Bystrica
 • 1

CK SLNIEČKO

200x200-1449230534.jpg

Komplexné cestovné poistenie

BLOGY O CESTOVANÍ

Kurzový lístok